Exemples pour SAS

(maj 15.03.2005)


exemples_sas.zip (archive complète)

ex1.sas
klein.sas
logist.sas
logist.dat
smith.sas
travail85.sas
tscsreg.sas

Retour la page principale

----===ooOoo===----